Jarsin's boek is gedeeltelijk te doorzoeken via Google Book Search: http://books.google.com/books?isbn=908090211X
Sinds Homo sapiens op onze planeet verscheen (niet de anatomisch op ons gelijkende versie, circa 200.000 jaar geleden, maar de ruim 100.000 jaar terug ontstane cerebraal aan ons verwante moderne mens) heeft hij zich van alles afgevraagd over objecten en gebeurtenissen die hij waarnam binnen dat piepkleine hem omringende stukje aarde. Omdat hijzelf maker was van diverse gereedschappen, sieraden en andere (nuttige) voorwerpen, kwam hij tot de gevolgtrekking dat er ook (een) zeer almachtige schepper(s) moest(en) bestaan van zijn wereldje; op zich geen onlogische conclusie. Het verklaarde een hele hoop dingen. En wetenschap bestond toen eenvoudigweg nog niet.
De moeilijkheid was dus niet zozeer het bedenken van een schepper (ik ga nu voor het gemak in enkelvoud verder, hoewel de eerste religies vrijwel zeker polytheïstisch waren). Het probleem begon toen invloedrijke lieden binnen een stam allerlei offerandes gingen verzinnen in tijden van voorspoed (dankoffer) en tegenspoed (gunstoffer) en minder gewelddadige rituelen. Nou zijn offers op zichzelf niet zo’n probleem als het relatief onschuldige praktijken betreft als het leggen van voedsel op een speciaal offeraltaar. Bezwaarlijk wordt het als het om offeren van levende wezens gaat. We kennen allemaal wel de mensenoffers van de Azteken. Maar zelfs tot in de zeventiende eeuw had de Katholieke Kerk de gewoonte om allerlei mensen te doden, tot verbranden aan toe (Jeanne d’Arc, Giordano Bruno etc., die niet voldeden aan het door het Vaticaan verlangde profiel), om hun god gunstig te stemmen. En tot vandaag de dag worden in vele moslimlanden mensen om hun (on)geloof, geaardheid etc. opgehangen, onthoofd en/of gestenigd. Dat laatste valt vooral vrouwen ten deel. Kortom, de barbaarsheid, door sommige religies tentoongespreid om hun god te behagen, is nog steeds volop aanwezig. Maar goed, ik dwaal af. [Lees Verder]

Albert - reacties
Wat houdt bewustzijn in? Het Handwoordenboek Hedendaags Nederlands van Van Dale (1988) geeft voor bewustzijn de volgende betekenisomschrijvingen: vermogen tot besef; besef van een bepaalde gesteldheid; zintuiglijk besef. Mijn definitie is: bewustzijn is corticale waarneming. Het gaat dus om de waarneming, om de globale kennis, het besef van een bepaalde situatie. Oftewel: om het, zoals ik het liever uitdruk, mentale plaatje. En hoe omvattender het plaatje, des te groter het bewustzijn. [Lees Verder]

Albert - reacties
Alleen de menselijke hersenen (d.w.z. de cortex) zijn in staat tot het produceren van spontane mentale beelden en innerlijke spraak d.m.v. een vermogen dat ik SEMSAb noem (zie mijn boek). Wanneer ik het over mentale beelden heb dan is dat SEMSAb-P en innerlijke spraak is SEMSAb-L. Samen (SEMSAb-P+L) zijn zij verantwoordelijk voor ons nadenken, dagdromen, creativiteit, planning etc.. Kortom, voor ons vermogen om te denken over dingen die wij niet zintuiglijk (kunnen) waarnemen. Tevens vormen zij ons (zelf)bewustzijn. [Lees Verder]

Albert - reacties
De Nederlandse neurobioloog Dick Swaab heeft een zeer nuttig boek geschreven met de titel Wij zijn ons brein (2010). Klopt helemaal. Zonder onze hersenen, vooral zonder onze hersenschors (of cortex), bestaan we mentaal niet. Alles wat we verstandelijk zijn wordt geproduceerd door die circa 1500 gram grijze stof binnenin onze schedel. Ik schrijf “geproduceerd”, omdat onze hersenen continu bezig zijn met het creëren van mentale beelden, (innerlijke) spraak etc. (door veel filosofen en psychologen qualia genoemd) onder invloed van de zintuigen of spontaan. Wij zijn dus ons brein. Beter is echter om te zeggen: “Wij zijn onze waarneming”. Want dat doen onze hersenen, of exacter: onze hersenschors. Die laat ons doorlopend waarnemen, zintuiglijk of losstaand daarvan. Of zoals ik het al in mijn boek heb verwoord: exo- of endocorticaal. Nauwkeuriger is dus de uitspraak: “Wij zijn onze corticale waarneming”. [Lees Verder]

Albert - reacties
Ik heb een anomalie, een onregelmatigheid. Want de regel is het hebben van normaal functionerende longen, en die heb ik niet. Door mijn chronische astmatische bronchitis, een erfelijk foutje, ben ik een afwijking van de biologische regel. De regel dat elk levend wezen dat lucht inademt dat door middel van gezonde longen doet. Daar is het evolutiemodel van natuurlijke selectie, en dus ons DNA, op gebaseerd: levende wezens produceren die optimaal aangepast zijn aan hun omgeving en daardoor de beste kansen hebben om te overleven en zich voort te planten. Zoals Darwin al schreef: Survival of the fittest. [Lees Verder]

Albert - reactie
Bestaat er elders in het heelal leven?
Bestaan er elders in het heelal intelligente wezens?
Bestaan er misschien zelfs intelligente wezens met een overeenkomstig bewustzijn als dat van ons?
Want er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen intelligentie en bewuste intelligentie, net zoals tussen Kunstmatige Intelligentie (AI) en Kunstmatige Bewuste Intelligentie (ACI). [Lees Verder]

Albert - reacties
Wat is het verschil tussen mijn theorie en alle andere bewustzijnstheorieën? De mijne is louter wetenschappelijk, over het algemeen opgebouwd uit algemeen door de wetenschap aanvaarde bewezen feiten, goed omschreven (met een duidelijke definitie) en daardoor door iedereen te bewijzen of te weerleggen en bovenal benadert het bewustzijn vanuit een geheel ander perspectief.

Doen alle andere theorieën dat dan niet? Nauwelijks. Ze zijn of niet wetenschappelijk, of niet goed geformuleerd, waardoor ze niet te verifiëren noch te falsifiëren zijn. En ze geven geen concrete definitie van wat bewustzijn is. [Lees Verder]

Albert - reacties
Autodidact: persoon die door zelfstudie zijn kennis en/of techniek verwierf; hij die zich zelf onderwezen heeft; iemand die zichzelf een bepaalde wetenschap of kunde heeft geleerd, zonder leermeester. Ziehier drie definities betreffende autodidacten.
Enkele beroemde autodidacten in de wetenschap:
Charles Darwin in de biologie,
Michael Faraday in de natuurkunde,
Antonie van Leeuwenhoek in de microbiologie,
Gottfried Wilhelm Leibniz in de wiskunde,
Leonardo da Vinci in de wetenschap en techniek,
Richard Leakey in de paleoantropologie. [Lees Verder]

Albert - reacties
Benjamin Libet was niet de enige, zelfs niet de eerste, maar wel de bekendste die zich ermee bezig hield. Namelijk met de experimenten waaruit deze Amerikaanse neurofysioloog zijn gereedheidspotentiaal afleidde. Zijn Duitse collega Hans Kornhuber ontdekte al in 1964, via EEG-registraties, dat bij proefpersonen de hersenen, gemiddeld één seconde voordat een simpele gewilde handeling (in dit geval het buigen van een vinger) werd uitgevoerd, een langzaam groeiende negatieve elektrische spanning opbouwden. Dit noemde hij de bereidheidspotentiaal. Dit hield in dat circa één seconde voordat de beweging werd gerealiseerd de hersenen die al aankondigden. [Lees Verder]

Albert - reacties
Van alle boeken over bewustzijn die ik heb gelezen is Bewustzijn (Consciousness) van de Amerikaanse neuropsychiater J. Allan Hobson (die samen met Robert McCarley de droomtheorie van de activering-synthesehypothese opstelde) zeker niet de minste. In dit werk uit 1998 introduceert hij in hoofdstuk 7 zijn AIM-model van bewustzijnstoestanden. In dit driedimensionaal ruimtelijk model vertegenwoordigt A het activeringsniveau, I de informatiebron en M de modulatie (of verwerkingsmethode). Het model zit ingenieus in elkaar. Het toont voor een groot deel de hersentoestand tijdens waken, NREM-slaap, REM-slaap, coma, hallucinatie, delirium, depressie en manie. Kortom, de verschillende bewustzijnstoestanden hebben direct te maken met parallel daaraan lopende hersentoestanden. [Lees Verder]

Albert - reacties
Ouder >
Albert Jarsin
Albert Jarsin is bewustzijnsonderzoeker en werd in 1954 te Haarlem geboren. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont met zijn gezin in Brazilië.
Forum Onderwerpen
Copyright © Albert Jarsin

Indien u de auteur persoonlijk iets wil vertellen over deze website of anderszins dan kunt u een e-mail sturen naar albert@jarsin.net

Met dank aan Alwin Garside en Germano Martins.