Jarsin's boek is gedeeltelijk te doorzoeken via Google Book Search: http://books.google.com/books?isbn=908090211X
Vorige (Bewustzijnstheorie) Volgende (Anomalie)
Bestaat er elders in het heelal leven?
Bestaan er elders in het heelal intelligente wezens?
Bestaan er misschien zelfs intelligente wezens met een overeenkomstig bewustzijn als dat van ons?
Want er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen intelligentie en bewuste intelligentie, net zoals tussen Kunstmatige Intelligentie (AI) en Kunstmatige Bewuste Intelligentie (ACI).

Om deze vragen enigszins te kunnen beantwoorden kunnen we kijken naar de geschiedenis van onze eigen planeet. Het leven op aarde vertoeft zich op de meest onherbergzame plekken. Kunnen we daarom stellen dat op andere hemellichamen, die een atmosfeer hebben vergelijkbaar met de extreme klimaatsituaties op aarde, leven heeft kunnen ontstaan? Nee, dat kunnen we niet. Want de omstandigheden voor het ontstaan van leven moeten gunstiger zijn dan die om dat eenmaal ontstane leven in stand te houden.

En daar gaan nu vele wetenschappers in de fout. Wordt er een planeet (of satelliet) gevonden die op onze Sahara lijkt, met een beetje water en zuurstof (zoals bijvoorbeeld Mars), dan wordt meteen gesuggereerd dat zich daarop wellicht leven heeft kunnen ontwikkelen omdat ook de grootste woestijn op onze planeet organismen herbergt. Naïef natuurlijk. De huidige flora en fauna in de Sahara zijn weliswaar ter plekke uit vroegere vormen geëvolueerd, maar de oorspronkelijke bronnen van al het aardse leven waren de zuurstof- en waterrijke oceanen en zeeën.
Dus de condities voor het ontstaan van leven moeten zeer geschikt zijn, geschikter in ieder geval dan voor het handhaven ervan. Volgens de berekeningen van veel geleerden die zich met het onderwerp bezig houden moeten er, statistisch gezien, in het heelal duizenden planeten, of een veelvoud ervan, zijn die op onze aarde lijken waarop, op velen ervan, leven heeft kunnen verrijzen.

En intelligent leven? Bewust leven?
Als we onze planeet als voorbeeld nemen, zien we dat leven al zo’n 2 miljard jaar bestaat en dat bewuste intelligentie nog maar 100.000 jaar oud is. Dus qua tijd beslaat de duur van het menselijk bewustzijn slechts 0,005% van de totale tijdspanne van het leven.

Zes (cerebraal)biologische revoluties hebben zich voorgedaan, nadat de eerste eencellige planten en dieren waren ontsproten uit primitievere moleculaire combinaties:
  1. Meercellige planten en dieren. [circa 600 miljoen jaar geleden]
  2. Bij de meercellige dieren (Metazoa) een primitief zenuwstelsel (ISSys). [550 miljoen jaar geleden]
  3. Het aangeboren geheugen (IMSys) met instincten en reflecties. [500 miljoen jaar geleden]
  4. De cortex met het ervaringsgeheugen (EMSys) waardoor het opslaan van informatie uit de zintuigen en besef van zintuiglijke waarneming mogelijk werd, dan wel sensorisch bewustzijn. [ongeveer 150 miljoen jaar geleden]
  5. PEMSAb-mod, oftewel mentale beelden etc. geproduceerd onder indirecte invloed van zintuiglijke informatie. [3 miljoen jaar geleden?]
  6. SEMSAb, oftewel spontane mentale beelden (ook wel qualia genoemd) en de daaropvolgende ontwikkeling van (innerlijke) spraak, alias pensarisch bewustzijn. [100.000 jaar geleden]

U ziet dat als we het leven, in een tijdschaal, op 100% zetten, het centraal zenuwstelsel 25% ervan beslaat, de cortex (met sensorisch bewustzijn) zo’n 8% en menselijk (senso-pensarisch) bewustzijn slechts 0,005%.

Op geen enkele andere planeet in ons zonnestelsel is leven ontdekt en waarschijnlijk zal dat in de toekomst ook niet gebeuren, hoe graag wij het ook zouden willen. Ook buiten ons zonnestelsel is nog niets van dien aard vastgesteld. En dan heb ik het nog uitsluitend over leven (voor mijn part het primitiefste dat er is: dat van de virussen of iets van dien aard), dat toch het meest verbreid in het heelal zou moeten zijn. Volgens de statistici dan. Over organismen die kunnen bogen op een centraal zenuwstelsel, met eventueel een cortex, heb ik het nog niet eens gehad, of over wat dan ook dat op een andere planeet een dergelijke functie zou vervullen.

En menselijk bewustzijn, of iets dat daarop lijkt?
Als op een ander hemellichaam het leven geluk heeft (gehad) om zich erop te kunnen ontkiemen, dan is het nog maar de vraag of het leven daar ook de mazzel heeft (gehad) om een evolutie door te maken dat min of meer gelijkwaardig is/was aan welke zich reeds heeft voorgedaan op aarde. Zo niet, of als daar een geheel andere (soort) evolutie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt, dan schat ik de kans op het ooit ontmoeten van buitenaardse bewuste intelligenties vrijwel nihil. Wellicht huisvest onze blauwige wereldbol de enige bewuste entiteiten in het heelal, ondanks alle UFO’s- en aanverwante verhalen.

Groetjes van Albert Jarsin.

gepost om 20:53 op Thursday, 09 March 2006 door Albert - Category: General

Geen reacties
Albert Jarsin
Albert Jarsin is bewustzijnsonderzoeker en werd in 1954 te Haarlem geboren. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont met zijn gezin in Brazilië.
Forum Onderwerpen
Copyright © Albert Jarsin

Indien u de auteur persoonlijk iets wil vertellen over deze website of anderszins dan kunt u een e-mail sturen naar albert@jarsin.net

Met dank aan Alwin Garside en Germano Martins.